VISION C BLENNOW

Insatser inom familjehemsverksamhet 


Handledning

Till personal och arbetsgrupper.

Till familjehem enskilt/och eller i grupp.

Möten och gruppsamtal med barn i familjehemmet, inte placerade.


Utbildning

Av familjehem och familjehemsgrupper utifrån aktuella teman.


Utredning

Enligt Kälvestens intervjumetod, eller "Lära känna intervju" med filmning under intervjun.

Utifrån BBIC-perspektiv.

IAS intervjuer, Intervju om Anknytningsstil.